Poznaj 12 pojęć, dzięki którym zrozumiesz każdego agenta ubezpieczeniowego

Co to jest bonus-malus, jak działa karencja i co znaczy UFG. Ubezpieczeniowy żargon stosowany w pismach, polisach, warunkach umów nie zawsze jest  zrozumiały. Znajomość podstawowych pojęć ubezpieczeniowych ułatwi Tobie zrozumienie umów jakie zawierasz.

Przygotowałem listę 12 pojęć ubezpieczeniowych, które każdy powinien znać.

All risk (pol. ubezpieczenie od wszystkich ryzyk)

W umowach ubezpieczeniowych zapis oznaczający ubezpieczenie majątku od wszystkich ryzyk z wyjątkiem numerycznie wyłączonych, wymienionych w OWU.

Kupując przykładowo ubezpieczenie domu możesz wybierać między dwoma wariantami. Właśnie wariantem Od wszystkich ryzyk i standardowym . Wariant standardowy – chroni majątek przed ryzykami jasno wymienionymi w Warunkach Ubezpieczeń.

Assistance

Usługa pomocy klientowi w określonych, najczęściej związanych z jakimś zdarzeniem losowym, sytuacjach; usługi assistance są popularnym dodatkiem do ubezpieczeń komunikacyjnych, mieszkaniowych, turystycznych. Więcej o samochodowych usługach assistance znajdziesz w artykule: 11 powodów, dla których warto posiadać usługę Home assistance

BLS (bezpośrednia likwidacja szkód)

To proces likwidacji szkód w ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, gdzie poszkodowany zgłasza szkodę do swojego ubezpieczyciela OC, a nie – jak tradycyjnie – do ubezpieczyciela OC sprawcy szkody; w przypadku BLS ubezpieczyciel poszkodowanego wypłaca należne świadczenie i już bez aktywnego udziału poszkodowanego rozlicza się z ubezpieczycielem OC sprawcy szkody.

Ta usługa również jest bezpłatna i większość firm stosuje BLS. Już nie musisz martwić się kontaktem z innym Towarzystwem Ubezpieczeniowym w razie zajścia szkody. Zgłaszasz ją w swojej firmie i czekasz na realizację naprawy.

Bonus-malus

System zniżek i zwyżek stosowany przez danego ubezpieczyciela. Na jego podstawie ubezpieczyciel określa, jaką klasę zniżek obecnie posiadamy. W prostym ujęciu tabela zniżek za okresy bezszkodowe i zwyżek za szkody w ostatnich latach ubezpieczenia. Może różnić się w zależności od Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Cesja

Przeniesienie przez ubezpieczonego (cedenta) praw z umowy ubezpieczenia (do świadczeń, odszkodowania) na wyznaczoną przez ubezpieczonego osobę lub instytucję (cesjonariusza).

Z cesją spotkasz się, gdy na kredyt kupisz nieruchomość, lub samochód. W razie szkody to kredytodawca upoważniony będzie do odebrania odszkodowania w razie wystąpienia szkody.

Franszyza integralna (względna,warunkowa)

Jest to zapisana w polisie, uzgodniona kwota, do wysokości której ubezpieczający sam ponosi skutki każdej szkody. Jeżeli jednak wartość szkody przekroczy tę kwotę wtedy towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci całe należne odszkodowanie. Franszyza integralna jest spotykana we wszystkich rodzajach ubezpieczeń i ma na celu wyeliminowanie konieczności likwidowania szkód drobnych (często koszt likwidacji tej szkody przekracza jej wysokość) i nasilenie działań prewencyjnych. Przykładowo w ubezpieczeniach auto-casco ubezpieczyciele nie odpowiadają za szkody nie przekraczające 1% wartości samochodu (samochód wart jest 20.000 zł – zakład ubezpieczeń odpowiada za szkody powyżej 200 zł).

Wykupiłeś tanie ubezpieczenie Autocasco?  Sprawdź 6 pytań, które musisz zadać agentowi przed wykupieniem autocasco? Spytaj agenta o wysokość franszyzy integralnej, bo może okazać się, że wynosi np. 800 zł i w razie szkody poniżej tej wysokości , to Ty zapłacisz z jej naprawę. A w generalnym rozrachunku Autocasco będzie droższe niż sądziłeś.

Karencja

W umowie ubezpieczenia okres, kiedy ochrona ubezpieczeniowa nie obowiązuje lub nie jest udzielana w pełnym zakresie. Karencję stosuje się dla ryzyk, w przypadku których ubezpieczony może wiedzieć lub podejrzewać, że doszło już lub z dużym prawdopodobieństwem dojdzie do zdarzenia ubezpieczeniowego, np. ryzyko ciąży, przymrozków wiosennych lub powodzi, kiedy nadchodzi fala powodziowa.

Nieszczęśliwy wypadek

Zdarzenie, w wyniku którego ubezpieczony stracił zdrowie lub życie. Musi to być zdarzenie nagłe, niezależne od woli ubezpieczonego i wywołane przyczyną zewnętrzną.

Niedoubezpieczenie

Zgodnie z doktryną ubezpieczeń sytuacja, kiedy suma ubezpieczenia jest niższa od wartości ubezpieczonego mienia; najczęściej sytuacja niekorzystna dla klienta, bo w razie poważnej szkody, a w szczególności szkody totalnej, ubezpieczyciel pokryje tylko jej część maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia.

Odpowiedzialność cywilna

Odpowiedzialność za szkody na osobie lub mieniu, jaką – na podstawie przepisów prawa cywilnego – ponosi osoba zobowiązana do jej naprawienia. Odpowiedzialność cywilna może wynikać z czynu niedozwolonego (delikt) lub wiązać się z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania (kontrakt).

Każdy powinien posiadać taką ochronę. Ze względu na siebie i na swoje dzieci. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zabezpieczy Twój portfel i zagwarantuje  spokój w razie wyrządzenia komuś szkody.

UFG Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Fundusz ochronny, którego zadaniem jest wypłacenie odszkodowania z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń w przypadkach szkody na osobie, gdy sprawca szkody nie mógł być zidentyfikowany oraz za szkody w mieniu i na osobie, gdy sprawca nie posiadał ubezpieczenia obowiązkowego.

To UFG odpowiada za kary w przypadku nie posiadania aktualnego ubezpieczenia OC pojazdu.

O.W.U. – Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Określają przedmiot i zakres ubezpieczenia, sposób zawierania umów ubezpieczenia, zakres i czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela, prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia, sposób ustalania wysokości szkód oraz wypłaty odszkodowań lub świadczeń.

Opis pojęć zaczerpnięty został ze strony: http://extranet.piu.org.pl/slownik-pojec