ekuz

Wszystko co musisz wiedzieć o karcie EKUZ

Wszystko co musisz wiedzieć o karcie EKUZ. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA.

Posiadanie Ubezpieczenia EKUZ nie rozwiąże wszystkich problemów, jakie mogą spotkać nas za granicą. Może jednak zapewnić podstawową ochronę medyczną. Przed wyjazdem z Polski warto postarać się o kartę EKUZ. W dalszej części artykułu dowiesz się kto może otrzymać kartę, jak długo będzie ważna i jak ją otrzymać.

Ten wpis poświęcony będzie tylko Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego. Wszystko co musisz wiedzieć o karcie EKUZ znajdziesz w tym artykule. W kolejnych wpisach na blogu przedstawię różnicę wynikającą z posiadania EKUZ i ubezpieczenia turystycznego. Tak więc zapraszam Cię już do śledzenia bloga, a teraz życzę udanej lektury 😉

Kto ma prawo do otrzymania karty EKUZ

Kartę otrzymać może, każdy, kto jest ubezpieczony w NFZ oraz członkowie jego rodziny. Nie ma kart grupowych, ani rodzinnych, dlatego każdy członek rodziny musi mieć swoją, odrębną kartę.

Kartę otrzymają osoby, które jadą za granicę w celach turystycznych, związanych z nauką, w odwiedziny do najbliższych lub osoby jadące do pracy.

Ważne. Osobom które podjęły pracę w którymś z państw członkowskich UE i tym którym członkostwo w NFZ wygasło( np. ze względu na zaprzestanie opłacania składek) karta EKUZ nie przysługuje.

Jak długa ważna jest karta EKUZ?

5 lat – karta wydana dla  osób pobierających świadczenia emerytalne.

12 miesięcy – karta wydana dla osób ubezpieczonych które są:

 • „zatrudnione
 • prowadzą pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą,
 • pobierają rentę,
 • studentami zgłoszonymi do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię,
 • członkami rodzin (w przypadku członka rodziny w stopniu pokrewieństwa dziecko w wieku powyżej 18 lat – po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego fakt kontynuacji kształcenia).

6 miesięcy – karta wydana dla osób uprawnionych na podstawie przepisów krajowych, tj.:

 • nieubezpieczonych kobiet posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie ciąży i porodu,
 • nieubezpieczonych kobiet posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie ciąży i porodu,
 • nieubezpieczonych osób, które nie ukończyły 18 roku życia i posiadają obywatelstwo Polskie (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia przez te osoby 18 roku życia),
 • nieubezpieczonych osób, które nie ukończyły 18 roku życia i posiadają miejsce zamieszkania na terytorium RP, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia przez te osoby 18 roku życia).

2 miesiące – karta wydana dla osób:

 • bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy,
 • niewymienionych wcześniej osób ubezpieczonych.

W innych przypadkach:

90 dni –  karta wydana dla osób, które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i otrzymały decyzję np. wójta, burmistrza (uprawnione na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach).

42 dni   –  karta wydana dla  kobiet w okresie połogu, posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakie informacje znajdują się na karcie:

 • imię ubezpieczonego
 • nazwisko ubezpieczonego
 • data urodzenia ubezpieczonego
 • numer identyfikacyjny ubezpieczonego (w Polsce numer PESEL)
 • numer identyfikacyjny instytucji, która wydała kartę
 • numer karty
 • data ważności karty.

Jakie kroki należy podjąć, aby otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Aby otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego należy złożyć wniosek w Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami można złożyć:

 • osobiście
 • pocztą
 • faksem
 • pocztą elektroniczną

Przy składaniu wniosku należy dodatkowo okazać następujące dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne w NFZ:

 • w przypadku pracowników: ostatni RMUA bądź, gdy nie ma możliwości jego uzyskania, aktualnie podstemplowana książeczka ubezpieczeniowa lub zaświadczenie pracodawcy (wg wzoru dostępnego w NFZ);
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą: ostatni dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 • w przypadku rolników ubezpieczonych w KRUS: zaświadczenie z KRUS o okresach podlegania i odprowadzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne;
 • w przypadku emerytów: legitymacja emeryta (lub ostatni odcinek emerytury);
 • w przypadku rencistów: legitymacja rencisty (lub ostatni odcinek renty) oraz decyzja o przyznaniu renty;
 • w przypadku bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy: zaświadczenie z urzędu pracy o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Osoba ubezpieczona jako członek rodziny (np. uczeń, student, niepracujący małżonek) również powinna złożyć wniosek o EKUZ, załączając:

 • dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne osoby, która zgłosiła ją do ubezpieczenia zdrowotnego (patrz wyżej), oraz
 • dowód zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ (druk ZUS ZCNA jeżeli zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008 r. lub ZUS ZCZA jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed dniem 1 lipca 2008 r.),
 • oraz w przypadku osób, które ukończyły 18 rok życia: dokument potwierdzający kontynuację nauki (np. legitymacja studencka) lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

Ile czasu zajmie wyrobienie karty EKUZ

Karta najczęściej wydawana jest tego samego dnia. Wyjątkiem są systuacje, gdy brak jest potwierdzenia regularnego opłacania składek zdrowotnych. NFZ ma wtedy 7 dni na rozpatrzenie wniosku. Jeżeli okaże się, że składka zdrowotna nie jest opłacona, karta nie zostanie wydana. EKUZ może zostać też wysłana pocztą pod wskazany adres lub odebrana przez inną, upoważnioną do tego osobę. Pamiętać należy, że w okresie wakacyjnym czas oczekiwania na karte może się wydłużyć

Mam nadzieję, że teraz wiesz co zrobić, aby otrzymać ubezpieczenie EKUZ. To nie jedyny wątek dotyczący ubezpieczeń za granicą. W kolejnych artykułach przedstawię:

Różnicę między ubezpieczeniem EKUZ a ubezpieczeniem turystycznym,

Jak powinna wyglądać odpowiednio przygotowana polisa turystyczna,

Jak ubezpieczyć dziecko na wyjazd za granicę.

Do przeczytania;)

Źródło : http://www.nfz.gov.pl