czy kupować ubezpieczenie dla dziecka w szkole

Ubezpieczenie dziecka w szkole. Co musisz o nim wiedzieć?

Początek roku szkol­nego tuż za pasem. Nie obej­rzymy się, a nasze dzieci powrócą za chwilę do szkoły, a wraz z nimi powróci pyta­nie o ubez­pie­cze­nie naszych pociech od wypadków…

Co roku sche­mat jest ten sam. Na pierw­szym zebra­niu nauczy­cielka prze­każe infor­ma­cję, że należy wpła­cić jakąś sumę, powiedzmy 50 zł na ubez­pie­cze­nie dziecka. I nie będzie w tym nic złego, ze zechcesz zapew­nić swo­jemu dziecku bez­pie­czeń­stwo.

Czę­sto jed­nak pie­nią­dze te zostają wyrzu­cone w bło­to… A wiąże się to z bra­kiem świa­do­mo­ści i z prze­ko­na­nia, że osoby odpo­wie­dzialne za nasze dzieci w szkole w pełni wezmą za nie odpo­wie­dzial­ność, nawet przy wybo­rze dla nich odpo­wied­niego ubez­pie­cze­nia.
Przed zakupem polisy dla dziecka w szkole sprawdź, czy ubezpieczenie zapewni ochronę dziecku w każdej sytuacji?

Od jakich ryzyk chroni szkolne ubezpieczenie dziecka?

W ciągu roku docho­dzi do około 80 tys. wypad­ków. Najczę­ściej docho­dzi do:

Zła­mań nóg i rąk,

Zwich­nięć, roz­cięć,

Wybić zębów.

Teore­tyczne wyżej wymie­nione wypadki powinny być objęte ochroną i poszko­do­wany powi­nien otrzy­mać sto­sowne do szkody odszko­do­wa­nie.

W prak­tyce ubez­pie­cze­nia zawie­rane w szko­łach maja sze­reg ogra­ni­czeń, które sku­tecz­nie blo­kują moż­li­wość wypłaty świad­cze­nia.


W tym miej­scu obalę pierw­szy mit zwią­zany z ubez­pie­cze­niem, a mia­no­wi­cie to, że OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ są tajne.
Nie są i masz święte prawo je zobaczyć, a pośred­nik musi udo­stęp­nić Tobie ten doku­ment przed zawar­ciem polisy.
To w nim znaj­dziesz taki dział jak wyłą­cze­nia, czyli sytu­acje, w któ­rych ubez­pie­czy­ciel będzie miał prawo odmó­wić wypłaty odszko­do­wa­nia.

Na jakie świad­cze­nia możemy liczyć?

Z uwagi na niską składkę pła­coną za ubez­pie­cze­nie Suma Ubez­pie­cze­nia też nie będzie duża.

Śred­nia Suma Ubez­pie­cze­nia kształ­tuje się na pozio­mie 10 000 zł. Ta kwota może wyda­wać się olbrzy­mia, ale pamię­taj, że taką sumę otrzy­masz tylko w sytu­acji najgor­szego, czyli śmieci dziecka.

Czę­ściej doj­dzie do drob­nego uszczerbku na zdro­wiu i za to wypła­cony będzie pro­cent Sumy Ubez­pie­cze­nia.

Informacja o tym, jaka to będzie kwota, zawarte jest w tabeli uszczerb­ków na zdro­wiu.

To kolejna rzecz, o którą Drogi Rodzicu powi­nie­neś popro­sić, przed zawar­ciem ubezpieczenia.

Gdzie działa ubez­pie­cze­nie?

Warto rów­nież zwró­cić uwagę na czas dzia­ła­nia i zakres tery­to­rialny polisy. Oczy­wi­ście ubez­pie­cze­nie zadziała, jeśli wypa­dek zda­rzy się dziecku w szkole lub w dro­dze do niej. A co w przy­padku szkol­nej wycieczki, lub wypa­dku na waka­cjach?
Sprawdź, czy polisa działa 24/h i czy zawie­rana jest na cały rok?

Ubez­pie­cze­nie NNW to nie tylko pie­nią­dze za uszczer­bek na zdro­wiu.

W przy­padku tanich ubez­pie­czeń otrzy­masz świad­cze­nie za trwały uszczer­bek na zdro­wiu (o ile dane zda­rze­nie będzie uwzględ­nione w zakre­sie ochrony). Nie­stety na tym zakoń­czy się odpo­wie­dzial­ność Zakładu Ubez­pie­czeń.
Sprawdź, czy ofe­ro­wana Tobie polisa zapew­nia np.:

  • Świad­cze­nie za pobyt w szpi­talu;
  • Sfi­nan­so­wa­nie kosz­tów lecze­nia i reha­bi­li­ta­cji;
  • Pie­nią­dze z każdy dzień nie­zdol­no­ści do nauki;

Czy warto kupić ubez­pie­cze­nie dla dziecka w szkole?

Musisz wie­dzieć, że to ubez­pie­cze­nie nie jest obo­wiąz­kowe i nikt nie może zmu­sić Cię do jego zawar­cia.

Jeżeli chcesz zapew­nić dziecku pod­sta­wową ochronę, to możesz ubezpieczenie dla dziecka w szkole.

Nie­stety, nie wszyst­kie pla­cówki oświa­towe maja na uwa­dze bez­pie­czeń­stwo uczniów. Czę­ściej jest to wyso­kość boni­fi­katy prze­ka­za­nej pla­cówce za przy­ję­cie oferty danej firmy, o czym wspo­mina tez Rzecz­nik Finan­sowy.

Takie podej­ście jesz­cze 2 lata temu było na porządku dzien­nym.

Nic dziw­nego, że warunki tych ubez­pie­czeń były dużo gor­sze od ryn­ko­wych, skoro ubez­pie­czy­ciele prze­ka­zy­wali nawet 40% zebra­nej składki na poczet „wspar­cia finan­so­wego szkoły”!

Komi­sja Nadzoru Finan­so­wego w 2015 roku wydała dyrek­tywę mającą ukró­cić te prak­tyki, to nie wszyst­kie insty­tu­cje usto­sun­ko­wały się do nie­j…ciężko będzie w to uwie­rzyć.

Jeżeli dotar­łeś do tej czę­ści arty­kułu, to zna­czy, że chcesz być świa­domy podej­mo­wa­nych decy­zji a to jest już duży suk­ces. Nie chcę nego­wać wyboru ubez­pie­czeń w szkole, jednak chcę żebyś wie­dział, na co się decy­du­jesz. Zaw­sze masz wybór i możesz sko­rzy­stać z indy­wi­du­al­nego ubez­pie­cze­nia zawar­tego bezpośrednio w towarzystwie ubezpieczeniowym.

Pamietaj o tym, gdy ubezpieczenie dla dziecka kupujesz w szkole.

Ubez­pie­cze­nie NNW nie jest obo­wiąz­kowe -Ty decy­du­jesz gdzie i na jaką sumę ubez­pie­czasz swoje dziecko;

Proś o udo­stęp­nie­nie Tobie Ogól­nych Warun­ków ubez­pie­czeń, Tabeli uszczerb­ków na zdro­wiu;

War­tość odszko­do­wa­nia zależy od Sumy Ubez­pie­cze­nia;

Dowiedz się, jakie świad­cze­nia otrzy­masz w razie wystą­pie­nia wypadku;

Nie podej­muj decy­zji pod pre­sją-masz prawo zasta­no­wić się nad ofertą i porów­nać ją z innymi;

Sprawdź wyłą­cze­nia i warunki, jakie trzeba speł­nić, aby otrzy­mać odszko­do­wa­nie. To tyle na dziś .

PS. To wszystko na dziś. Dziękuję Tobie, że mnie czytasz . Chętnie poznam Twoją opinię na temat Granicy Ubezpieczeń, a może masz pomysł na kolejny temat? Jestem otwarty na sugestie